Skip to main content

DPO Szolgáltatások

Külső DPO szolgáltatásaink

Az adatvédelmi tisztviselő (DPO) jogállása

Megfelelő tapasztalattal rendelkező saját alkalmazott, de szerződéssel külsős adatvédelmi szakértő is betöltheti a DPO pozíciót.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét az adatkezelő/adatfeldolgozó közzéteszi, és a hatóság felé is bejelenti.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy a tisztviselő bekapcsolódhasson az adatvédelmi ügyekbe, lehetőleg már a tervezés fázisában.

Az adatvédelmi tisztviselő függetlenségét biztosítani kell oly módon, hogy utasításokat senkitől nem fogadhat el, feladata kapcsán el nem bocsátható, szankcióval nem sújtható, közvetlenül a legfelsőbb vezetőnek tartozzon felelősséggel, az érintett által közvetlenül felkereshető legyen és elegendő forrásokkal (pénz, infrastruktúra, képzés és idő) rendelkezzen.

Más feladatokat is elláthat, ha nem jelent összeférhetetlenséget.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai

 • tájékoztat és szakmai tanácsot ad
 • ellenőrzi a rendelet, más jogszabályok és belső szabályzatok megtartását (ideértve az auditot is)
 • a személyzet adatvédelmi tudatosság-növelése és képzése
 • segíti és nyomon követi az adatvédelmi hatásvizsgálatot
 • együttműködik a hatósággal

Belső DPO munkájának segítése

Az új adatvédelmi rendeletben a jelenlegi belső adatvédelmi felelős jogintézményt felváltja az adatvédelmi tisztviselő.

Ki köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni?

Az az adatkezelő, valamint az az adatfeldolgozó, amely

 • közhatalmi szerv vagy egyéb közfeladatot ellátó szerv
  (függetlenül az általuk kezelt, illetve feldolgozott adatoktól);
 • fő tevékenysége az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése; vagy
 • fő tevékenysége szerint nagy számban kezel különleges adatot vagy bűnügyi adatot.

A fenti körön túl önkéntesen is kijelölhető adatvédelmi tisztviselő.

Miért érdemes akkor is kinevezni adatvédelmi tisztviselőt, ha nem kötelező?

Az adatvédelmi tisztviselő az a személy, aki a cég folyamatainak változásai során megvizsgálja, hogy a változások, új eljárások érintik-e a személyes adatokat, azok kezelését. A belső DPO tarthatja a kapcsolatot a külső szakértőkkel és velük együttműködve tudja a cég folyamatait a vezetőséggel és az érintettekkel együtt optimalizálni. A belső DPO a külső tanácsadók által kiadott akció terv pontjainak végrehajtását is ellenőrzi, rendszeres időközönként ellenőrzi az audit során feltárt eljárások helyes végrehajtását. A külső DPO mindezen auditok előkészítésében, levezetésében segítséget tud adni, azok szakszerű lebonyolításában, illetve a törvényi változások kapcsán tud javaslatokat tenni a cég felé.

GDPR felkészülési Audit

Az adatok eltávolítására és megsemmisítésére, valamint az adathordozók leselejtezésre való proaktív felkészülés segíti a vállalatot abban, hogy megfeleljen az EU adatvédelmi szabályainak és biztosítani tudja a feledéshez való jogot („right to be forgotten”). Emellett csökkentik a szervezet ellen indított hatósági eljárás valószínűségét és az esetlegesen kiszabott büntetések mértékét. Alábbiakban olvashatja, hogy melyek azok a területek, ahol segíteni tudunk!

 

Írott dokumentáció készítése

Készítsen egy részletes listát mindazon fizikai, virtuális és logikai helyekről, melyeken vállalati, valamint az ügyfelekre, a vevőkre, az alkalmazottakra, a beszállítókra és a partnerekre vonatkozó adatokat tárol. Az elkészült listát vitassa meg minden belső osztállyal és érintettel, majd tartsa naprakészen.

 

Vezessen be biztonságos adatmegsemmisítési eljárást

Az elektronikus és informatikai adathordozókról olyan minősített módon távolítsa el a szükségtelenné vált adatokat, amely megfelel az olyan a jogilag előírt felülírási szabványoknak, mint a HMG Infosec vagy a DoD 5220.22.M. Ellenőrizze, hogy az eljárást elfogadják-e a nemzetvédelmi hatóságok, és megfelel-e az olyan szervezetek előírásainak, mint a NATO, a CESG, a TUV SÜD vagy a DIPCOG.

 

Minden adattörlést igazoljon

Az ügyfelek és vevők, a jelenlegi és volt alkalmazottak, valamint a beszállítók és partnerek korábbi adatokkal kapcsolatos kérdéseire írásban kell válaszolnia. Ennek során fel kell tudni mutatnia fizikai bizonyítékot (jegyzőkönyvet) arról, hogy az érintett elavult vagy irrelevánssá vált adatait mikor és milyen módszerrel, milyen eredménnyel semmisítette meg.

 

Tájékoztassa az érintetteket

Az ügyfeleket rendszeresen és ismétlődő módon tájékoztatnia kell az adataik feldolgozásának módjáról. Írásban kell tájékoztatnia az ügyfeleket arról, hogy milyen módon vonhatják vissza az adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat. Ha az adatok feldolgozásának vagy kezelésének módjában változás történik, erről írásban kell tájékoztatnia az ügyfeleket.

 

Menedzselnie kell a mobileszközöket

Ha az alkalmazottak mobileszközöket használnak a munkájuk során, készítsen szabályzatot arra, hogy mi történik az eszközökön tárolt adatokkal az eszköz ellopásakor, eladásakor vagy a munkaviszony megszűnésekor. Biztosítsa, hogy külön terv készüljön a vállalat saját tulajdonában lévő eszközökre és az alkalmazottak tulajdonában lévő eszközökre.

 

Felelősen gyűjtse az adatokat

Készítsen útmutatást arra, hogy milyen típusú és szintű profilozást (adatgyűjtést) végez a szervezete.

 

Segítse az együttműködést a részlegek között

A szervezet részlegeivel működjenek együtt a cég minden szintjén, hogy támogatni tudják az egyedi adatgyűjtési, adattárolási és adatmegsemmisítési üzleti igényeiket és céljaikat.

 

Szervezzen oktatást és tréningeket

Készítse el a megfelelő oktatási anyagokat az alkalmazottak számára a teljes szervezetben, melyek leírják a különböző adatvesztési forgatókönyveket és okokat, az adatok védelmére és integritásának monitorozására vonatkozó legjobb gyakorlatokat, valamint az adatok megsemmisítésének helyes (és helytelen) módjait. Juttassa el ezeket az anyagokat minden munkavállaló számára, tekintet nélkül beosztásukra és munkakörükre.

 

Nevezzen ki adatvédelmi felelőst

Egy belső embert nevezzen ki adatvédelmi felelősnek. Ennek a személynek a feladatai közé tartozik, hogy implementálja az adatkezelésre vonatkozó szabályozásokat, az informatikai és adathordozó eszközök menedzsmentjét megvalósítsa azok teljes életútján keresztül, beleértve a leselejtezés folyamatát is. Az adatvédelmi felelős feladatai közé tartozik az is, hogy naprakész maradjon az EU- és a nemzeti adatvédelmi szabályozások és ajánlások változásaival kapcsolatban.

 

Végezzen kockázatkezelést

Készítsen átfogó kockázatkezelési tervet, mely kiterjed az adatok kezelésének módjára azok keletkezésétől kezdve a tárolásukig és eltávolításukig az adathordozók adatoktól való fertőtlenítésének módjáig. A kockázatkezelési tervnek ki kell terjednie az olyan harmadik szervezetekre is, mint a beszállítók és a partnerek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, a változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell, hogy végre hajtson annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását, a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére,felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Ha szükséges végezzen hatáselemzést

Készítsen incidenskezelési tervet

Foglaljon írásba egy incidenskezelési tervet, melyre a szervezet egy adatvédelmi incidens esetén a válaszreakcióit alapozza. A tervnek tartalmaznia kell az érintetteknek küldött mintaüzeneteket, a sajtónak küldött mintaüzeneteket, a maximális válaszidőt, az elvárt határidőket, az érintettek listáját, és a kríziskezeléssel megbízott csapat tagjainak szerepeit és feladatkörét.

 

Vizsgálja felül dokumentumait, amelyek a személyes adatok kezelését befolyásolhatják

Igényelt dokumentumok

 • Szervezeti ábra
 • Szervezeti eljárások
 • Információbiztonsági szabályzat
 • Információbiztonság adminisztrációs eljárásai
 • Jogosultságkérő lap mintapéldánya
 • Rendszerfejlesztési és karbantartási életciklusok – programváltoztatások kezelésének módszertana